Giới thiệu

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC

Viện Phát triển kinh tế và các loại hình HTX nay là Viện Phát triển kinh tế hợp tác là một đơn vị sự nghiệp khoa học hoạt động trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam , hoạt động  theo giấy phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân riêng.Viện có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm phát triển kinh tế hợp tác, các loại hình hợp tác xã (HTX); cung cấp dịch vụ công, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao khoa học cho hệ thống Liên minh HTX và xã hội theo quy định của pháp luật.

Viện Phát triển kinh tế hợp tác có trụ sở tại tòa nhà 2 tầng, Liên minh HTX Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội,có hệ thống đội ngũ cộng tác viên, liên kết hợp tác với 63 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, một số tổ chức khoa học trong nước và nước ngoài. Trong thời gian tới, mục tiêu của Viện không chỉ là cơ quan nghiên cứu khoa học và lý luận HTX hàng đầu của Liên minh HTX Việt Nam mà còn tham mưu cho Liên minh HTX Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là HTX. Ngoài ra còn mở rộng phạm vi hoạt động của Viện ra các quốc gia khác trên thế giới.

Giai đoạn 1995-2011: Viện phát triển HTX và các loại hình kinh tế hợp tác

Khi mới thành lập Viện gặp nhiều khó khăn nên cũng bị hạn chế về nhiều mặt: không có biên chế, lực lượng cán bộ chủ yếu các cán bộ kiêm nhiệm, không có nguồn ngân sách thường xuyên, kinh phí hoạt động của Viện phụ thuộc hoàn toàn vào các đề tài, dự án do Liên minh giao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng trong giai đoạn 1995-2005 Viện chủ trì và triển khai nghiên cứu lý luận HTX, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp ngành, đạt loại xuất sắc, được đánh giá cao là chính sách để xây dựng chiến lược của ngành, tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX, nghiên cứu các làng nghề thủ công truyền thống, tham gia đề tài khoa học cấp Nhà nước, tổ chức HTX tín dụng cấp khu vực và thực hiện một số nhiệm vụ được giao của Liên minh.

Dưới sự lãnh đạo của Liên minh HTX Việt Nam, tập thể cán bộ và công nhân viên chức trong Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về công tác nghiên cứu đã chủ trì và trực tiếp thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu về HTX. Cộng tác với các Bộ, tổ chức quốc tế (WTO, JICA,ATA…) nghiên cứu về các nghề thủ công truyền thống.

Công tác hỗ trợ các đơn vị thành viên luôn được Viện quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Ngoài viết hướng dẫn một số Liên minh tỉnh, thành phố triển khai đề tài nghiên cứu khao học,  các giáo trình, ấn phẩm cán bộ Viện đã trực tiếp tham gia giảng về HTX tại trường Đại học Quốc gia; Hướng dẫn sinh viên các trường kinh tế thực tập và viết luận văn tốt nghiệp, trong đó có luận văn về HTX.

Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ đã gắn giữa nghiên cứu và sản xuất, Viện đã tham gia hoạt động khuyến khích phát triển các nghề thủ công với các Bộ, tổ chức triển lãm thủ công mỹ nghệ, hội thảo phát triển nghề thủ công và làng nghề, đào tạo thợ lành nghề, xét thưởng danh hiệu nghệ nhân và các giải thưởng về thủ công mỹ nghệ.

Giai đoạn từ 2005-2011, hoạt động của Viện tiếp tục chủ trì và triển khai nghiên cứu khoa học của Liên minh HTX Việt Nam,  nghiên cứu lý luận HTX, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và sự nghiệp kinh tế, tiếp tục hướng dẫn viết luận văn và tham gia giảng dạy về HTX Ngoài ra Viện thực hiện các hoạt động hợp tác với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước như JICA, DA Danida, KF Thụy Điển và các hợp đồng về đào tạo. Trong giai đoạn này, Viện đã có những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phát triển các kinh tế hợp tác, hợp tác xã thông qua hàng chục đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và môi trường.

Giai đoạn 2011 đến nay: Viện Phát triển kinh tế hợp tác

Năm 2011 là mốc đánh dấu thay đổi căn bản của Viện kinh tế hợp tác: bổ sung cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, hoàn thiện chiến lược hoạt động, thay đổi giấy phép hoạt động khoa học, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình mới.

Đến cuối năm 2011, Bộ máy tổ chức và hoạt động của Viện được kiện toàn. Ngày 12/10/2011, Viện Kinh tế hợp tác và các loại hình hợp tác xã được đổi tên thành Viện Phát triển kinh tế hợp tác theo quyết định 800/QĐ-LMHTXVN của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Trên cơ sở kế thừa những thành tưu đã đạt được và mở ra các hướng đi mới. Viện Phát triển kinh tế hợp tác đã tham gia tích cực trong công tác triển khai các nhiệm vụ khoa học, bồi dưỡng góp phận phục vụ phát triển khu vực kinh tế hợp tác nói riêng và góp phần phát triển nông nghiệp – nông thôn nói chung. Từ cuối năm 2011 đến nay, Viện PTKTHT đã tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học, chương trình, dự án, đề án, dự án hợp tác quốc tế, nhiệm vụ môi trường…

Tiếp tục gắn với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam, Viện PTKTHT không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học lý luận đơn thuần mà còn mở rộng ra các lĩnh vực khác như tư vấn, đào tạo chuyển giao khoa học và công nghệ. Với yêu cầu trong điều kiện mới, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện được bổ sung, điều chỉnh và quy định cụ thể Quyết định số 458/QĐ – LMHTXVN ngày 08/04/2013 của chủ tịch LMHTX Việt Nam