Tin Viện phát triển kinh tế hợp tác

TẬP HUẤN ĐỔI MỚI CÁC HÌNH THỨC SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP; LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢNG BÁ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

TẬP HUẤN ĐỔI MỚI CÁC HÌNH THỨC SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP; LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢNG BÁ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao về việc triển khai tổ chức các lớp tập huấn về quản lý và tiêu thụ nông sản cho các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, những thành viên HTX hoạt động trên... Xem thêm »