Tin Viện phát triển kinh tế hợp tác

TẬP HUẤN ĐỔI MỚI CÁC HÌNH THỨC SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP; LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢNG BÁ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

TẬP HUẤN ĐỔI MỚI CÁC HÌNH THỨC SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP; LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢNG BÁ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao về việc triển khai tổ chức các lớp tập huấn về quản lý và tiêu thụ nông sản cho các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, những thành viên HTX hoạt động trên... Xem thêm »

Hội thảo Góp ý vào các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể cần sửa đổi bổ sung

Hội thảo Góp ý vào các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể cần sửa đổi bổ sung
Trong khuôn khổ đề tài “ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về kinh tế tập thể; Đề... Xem thêm »