Tin tức

HỘI THẢO “Luật Hợp tác xã năm 2012: những vấn đề còn bất cập, không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động của hợp tác xã trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệp 4.0 và Việt Nam hội nhập quốc tế”

HỘI THẢO “Luật Hợp tác xã năm 2012: những vấn đề còn bất cập, không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn hoạt động của hợp tác xã trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệp 4.0 và Việt Nam hội nhập quốc tế”
Năm 2019, Viện Phát triển kinh tế hợp tác được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao thực hiện đề tài khoa học: “Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13, ngày 20/11/2012 để phù hợp với thực tiễn hoạt động của các hợp... Xem thêm »

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN “Xây dựng mô hình Hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại 1 số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng”

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN “Xây dựng mô hình Hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại 1 số làng nghề chế biến nông, lâm sản phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng”
Sáng ngày 28/5/2019, tại Hà Nội, Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình Hợp tác xã phù hợp về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường tại 1 số làng nghề chế biến... Xem thêm »