Đề tài KH cấp ngành

NGHIỆM THU CẤP NGÀNH ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại tỉnh Hưng Yên”

NGHIỆM THU CẤP NGÀNH ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại tỉnh Hưng Yên”
Thực hiện theo Quyết định số 765/QĐ-LMHTXVN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, ngày 23 tháng 8 năm 2018, tại hội trường Viện... Xem thêm »

Nghiệm thu đề tài cấp ngành: “THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN TRÁI CÂY PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ”

Nghiệm thu đề tài cấp ngành: “THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN TRÁI CÂY PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ”
             Ngày 21/03/2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ngành đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Thực trạng ứng dụng, chuyển giao công nghệ bảo quản trái cây phù hợp với mô hình hợp tác xã khu vực các tỉnh Đông Bắc... Xem thêm »