Khoa học

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP NGÀNH: “Xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của một số HTX khu vực ven biển miền Trung”

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP NGÀNH: “Xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của một số HTX khu vực ven biển miền Trung”
Thực hiện theo Quyết định số 764/QĐ-LMHTXVN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp ngành, ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại hội trường Viện... Xem thêm »

NGHIỆM THU CẤP NGÀNH ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại tỉnh Hưng Yên”

NGHIỆM THU CẤP NGÀNH ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại tỉnh Hưng Yên”
Thực hiện theo Quyết định số 765/QĐ-LMHTXVN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, ngày 23 tháng 8 năm 2018, tại hội trường Viện... Xem thêm »

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bảo quản và tiêu thụ Cam tại Nghệ An (Nghĩa Đàn – Vinh)

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bảo quản và tiêu thụ Cam tại Nghệ An (Nghĩa Đàn – Vinh)
Sáng ngày 09 tháng 2 năm 2018, Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, bảo quản và tiêu thụ Cam tại Nghệ... Xem thêm »

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại Hưng Yên”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại Hưng Yên”
Chiều ngày 08 tháng 02 năm 2018, Viện phát triển kinh tế hợp tác tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị nhãn lồng gắn với mô hình HTX kiểu mới tại Hưng Yên” do đồng chí... Xem thêm »

Nghiệm thu đề tài cấp ngành: “THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN TRÁI CÂY PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ”

Nghiệm thu đề tài cấp ngành: “THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN TRÁI CÂY PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC BỘ”
             Ngày 21/03/2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ngành đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Thực trạng ứng dụng, chuyển giao công nghệ bảo quản trái cây phù hợp với mô hình hợp tác xã khu vực các tỉnh Đông Bắc... Xem thêm »