NGHIỆM THU NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP NGÀNH: “Xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của một số HTX khu vực ven biển miền Trung”

Thực hiện theo Quyết định số 764/QĐ-LMHTXVN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp ngành, ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại hội trường Viện phát triển kinh tế hợp tác, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ  bảo vệ môi trường cấp ngành đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của một số HTX khu vực ven biển miền Trung” do ThS. Đỗ Thị Thúy làm chủ nhiệm nhiệm vụ, Viện phát triển kinh tế hợp tác là cơ quan chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên trong đó: TS. Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nhiệm vụ môi trường: “Xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của một số HTX khu vực ven biển miền Trung” được triển khai thực hiện trong 2 năm 2016 và năm 2017 với mục tiêu bảo vệ môi trường dựa trên việc hỗ trợ, xây dựng mô hình thu gom và xử lý rác thải cho một số HTX tại khu vực ven biển miền Trung.

Trong 02 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ đã đạt được các kết quả chính sau: 1) Đánh giá được hiện trạng quản lý, thu gom và xử lý rác thải của một số HTX tại các tỉnh ven biển miền Trung; 2) Xây dựng mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải cho 2 hợp tác xã ven biển điển hình; 3) Tuyên truyền và nhân rộng mô hình: Tổ chức hội nghị giới thiệu, tuyên truyền mô hình thu gom rác thải tới các HTX của các tỉnh ven biển miền Trung; Xây dựng 350 cuốn sổ tay tuyên truyền mô hình thu gom, hỗ trợ công nghệ xử lý rác thải của HTX, HTX với bảo vệ môi trường; 4) Đề xuất được các giải pháp quản lý và tổ chức thu gom rác thải phù hợp với một số HTX nhằm nâng cao hoạt động bảo vệ môi trường tại các tỉnh ven biển miền Trung.

ThS. Đỗ Thị Thúy báo cáo kết quả tổng kết nhiệm vụ môi trường

Sau khi Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được như trên, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường cấp ngành cũng đã đưa ra những ý kiến khách quan, trung thực, khoa học và xác đáng để đóng góp cho việc hoàn thiện báo cáo nhiệm vụ.

Điều hành tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu TS. Lê Văn Nghị – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện của nhóm nghiên cứu nhiệm vụ. Tuy địa bàn nghiên cứu đông và xa nhưng nhóm nghiên cứu đã bám sát vào các nội dung, chương trình theo thuyết minh đã được phê duyệt. Kết quả nghiên cứu cũng được hội đồng đánh giá có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn, tuy nhiên cần phải tiếp thu các ý kiến đóng góp một cách nghiêm túc để hoàn chỉnh lại báo cáo.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp ngành đánh giá nhiệm vụ đủ điều kiện để nghiệm thu và xếp loại nhiệm vụ đạt loại B.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Phòng Thông tin – Thư viện