Tin Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra”

Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra”
Chiều 12/10, Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác – Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: Một số vấn đề... Xem thêm »

Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới
Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hôm nay, ngày 6/7 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội... Xem thêm »