Văn bản

Biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu báo cáo
Biểu mẫu báo cáo định kỳ tình hinh kinh tế hợp tác, Hợp tác xã. Kèm thèo Quyết định số 740/QĐ-LMHTXVN ngày 13/7/2018 của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam về việc lập và gửi báo cáo định kỳ tình hình kinh tế hợp tác, HTX và hoạt... Xem thêm »