Chương trình dự án hợp tác quốc tế

Viện Phát triển Kinh tế hợp tác báo cáo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đối tác đầu mối tài trợ Dự án: “Tăng cường năng lực cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham gia thực hiện chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng”

Viện Phát triển Kinh tế hợp tác báo cáo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đối tác đầu mối tài trợ Dự án: “Tăng cường năng lực cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham gia thực hiện chương trình quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng”
Sáng ngày 26 – 9 – 2018, Tại  trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Viện phát triển kinh tế hợp tác đã có buổi  báo cáo với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đoàn cán bộ của các tổ chức đầu mối... Xem thêm »