Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

1. Viện Phát triển kinh tế hợp tác có chức năng nghiên cứu khoa học, đề xuất những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế hợp tác, phát triển các loại hình hợp tác xã và những vấn đề khác để phục vụ cho Liên minh HTX Việt Nam; thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ công, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng và lĩnh vực khác cho hệ thống Liên minh HTX và xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Viện Phát triển kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, có trụ sở làm việc; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP.

3. Viện Phát triển kinh tế hợp tác có Trụ sở làm việc đặt tại Tòa nhà Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sau đây viết tắt là HTX) đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại giao dịch: 0246.2693.396 – Email: iced1995vn@gmail.com

4. Viện Phát triển kinh tế hợp tác có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Co-operative Economy Development, viết tắt là: ICED

Nhiệm vụ

1. Xây dựng Chiến lược; Quy hoạch; Kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện trình Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam;

2. Tham gia nghiên cứu và đề xuất những vấn đề liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển HTX, liên hiệp HTX và chính sách, pháp luật có liên quan;

3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế hợp tác; các mô hình, loại hình, xu hướng phát triển HTX – liên hiệp HTX ở Việt Nam và trên thế giới;

4. Nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế tình hình hoạt động HTX – Liên hiệp HTX; tổng kết các mô hình HTX, rút ra các vấn đề có tính khoa học và thực tiễn trong xu thế phát triển kinh tế hợp tác và đề xuất cơ sở nhân rộng;

5. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia thực hiện các đề tài, dự án, đề án, chương trình nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực HTX, phát triển kinh tế hợp tác (của Liên minh HTX Việt nam và các Bộ, Ngành, địa phương);

6. Liên kết đào tạo Thạc sỹ, đào tạo Tiến sỹ về các chuyên ngành phát triển HTX; đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ và các loại đào tạo bồi dưỡng khác theo yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức khác ở trong nước, ngoài nước theo luật định;

7. Thực hiện các hoạt động tư vấn (bao gồm tư vấn chính sách, mô hình, loại hình phát triển HTX, du học nước ngoài và tư vấn khác); cung cấp dịch vụ sự nghiệp khoa học về những vấn đề kinh tế- xã hội và dịch vụ khác cho các tổ chức và cá nhân theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện;

8. Ký kết và thực hiện các dự án, hợp đồng nghiên cứu, ứng dụng khoa học; đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện phát triển kinh tế hợp tác;

9. Xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin khoa học về phát triển kinh tế hợp tác và các thông tin có liên quan; thu thập và trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và tri thức khoa học;

10. Quản lý, sử dụng tổ chức bộ máy của Viện theo quy định của Luật Viên chức và phân cấp quản lý của Liên minh HTX Việt Nam;

11. Quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao và nguồn thu của Viện theo Quy định của pháp luật và phân cấp của Liên minh HTX Việt Nam;

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Liên minh HTX Việt Nam giao.