Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

1. Viện Phát triển kinh tế hợp tác là đơn vụ nghiên cứu, tham mưu, phổ biến lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và phát triển hệ thống Liên minh Hợp tác xã.

2. Tham mưu giúp Thường trực về chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; chiến lược phát triển của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

3. Nghiên cứu khoa học về các vấn đề về kinh tế hợp tác, hợp tác xã; hệ thống tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và tổ chức triển khai các kết quả nghiên cứu.

4. Cung ứng một số dịch vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn công nghệ theo quy định của pháp luật và phê duyệt của Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học.

2. Làm Thường trực Hội đồng khoa học của ngành.

3. Nhiệm vụ tham mưu.

4. Dịch vụ công.

5. Quản lý bộ máy, tài sản, tài chính.

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao.