TẬP HUẤN ĐỔI MỚI CÁC HÌNH THỨC SẢN XUẤT TRONG NÔNG NGHIỆP; LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢNG BÁ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao về việc triển khai tổ chức các lớp tập huấn về quản lý và tiêu thụ nông sản cho các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, những thành viên HTX hoạt động trên địa bàn xã, huyện đặc biệt khó khăn.

Ngày 29-31 tháng 5 năm 2023, Viện Phát triển kinh tế hợp tác phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn: “Tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả tại tỉnh Thanh Hóa”.

Với mục tiêu hướng dẫn các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được tiếp cận với các hình thức sản xuất nông nghiệp hiệu quả, lựa chọn được các hình thức liên kết phù hợp trong sản xuất, biết xây dựng và thương hiệu sản phẩm để từ đó tạo động lực đa dạng hóa sinh kế, tạo ý tưởng sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ sản xuất hộ, tăng thu nhập và tiến tới thoát nghèo bền vững.

Tham gia lớp tập huấn có các cán bộ Viện phát triển kinh tế hợp tác, Giảng viên – TS. Nguyễn Khắc Quỳnh; Phó giám đốc kỹ thuật, Công ty New AG. Technologies Việt Nam. Các hộ nghèo, hộ kinh doanh, các thành viên HTX trên địa bàn các xã của huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

ThS. Lê Thị Hường – Viện Phát triển kinh tế hợp tác phổ biến về kế hoạch triển khai của lớp học

Tại buổi tập huấn các học viên được phổ biến các kiến thức về đổi mới hình thức sản xuất, phân tích lợi ích của các mô hình sản xuất nông nghiệp, tham gia thảo luận nhóm về phân tích mô hình SWOT để lựa chọn sản phẩm sản xuất kinh doanh phù hợp với kinh tê hộ; đánh giá được những ưu điểm, hạn chế của từng mô hình liên kết sản xuất. Tiếp cận được một số hình thức quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại…

  1. Nguyễn Khắc Quỳnh; Phó giám đốc kỹ thuật, Công ty New AG. Technologies Việt Nam – Giảng viên lớp tập huấn

Lớp tập huấn được triển khai theo đúng kế hoạch. Học viên tích cực học tập, trao đổi thảo luận sối nổi. Thông qua đợt tập huấn, học viên đã có thêm kiến thức về quản lý và tiêu thụ nông sản hiệu quả, góp phần khơi dậy ý tưởng làm giàu, tạo ý tưởng kinh doanh, định hướng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, đa dạng hóa sinh kế, tiến tới thoát nghèo bền vững, tạo việc làm, an sinh xã hội cho các xã, huyện nghèo trên địa bàn huyện Lang Chánh và toàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Phòng QLKH

Tin liên quan