NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế hợp tác phát biểu chỉ đạo

Sáng ngày 26 tháng 02 năm 2018, Viện Phát triển Kinh tế hợp tác tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường” do Thạc sĩ Thân Thị Thúy Mai làm chủ nhiệm Nhiệm vụ.

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường” được triển khai thực hiện trong 02 năm 2017 và 2018 với mục tiêu: Đánh giá thực trạng chăn nuôi, chế biến của HTX kiểu mới gắn với bảo vệ môi trường; Nghiên cứu cơ sở lý luận về HTX chăn nuôi kiểu mới; Xây dựng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường; Phổ biến, nhân rộng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường.

Tại buổi nghiệm thu, Đại diện nhóm thực hiện Nhiệm vụ đã báo cáo tóm tắt các kết quả chính đạt được trong 2 năm triển khai như sau: Năm 2017, Nhóm triển khai thực hiện Nhiệm vụ đã xây dựng 02 mẫu phiếu điều tra: 01 mẫu cho HTX, 01 mẫu cho thành viên HTX; Điều tra thực trạng hoạt động sản xuất, chế biến của các HTX chăn nuôi kiểu mới tại 9 tỉnh đại diện cho Bắc, Trung, Nam. Năm 2018, Nhóm thực hiện Nhiệm vụ đã tiến hành thực hiện các nội dung: Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, chế biến của các HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường tại tỉnh Quảng Nam; Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường; Xây dựng mô hình lý thuyết HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường; Hỗ trợ, triển khai, áp dụng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất, chế biến với bảo vệ môi trường; Tuyên truyền, nhân rộng mô hình HTX chăn nuôi kiểu mới gắn sản xuất chế biến với bảo vệ môi trường.

Quá trình nghiệm thu Nhiệm vụ bảo vệ môi trường được diễn ra một cách nghiêm túc, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên tham gia triển khai thực hiện Nhiệm vụ. Các sản phẩm của Nhiệm vụ hoàn toàn đáp ứng được với các yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, các thành viên trong hội đồng nghiệm thu cũng cho nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, chi tiết, chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình viết báo cáo tổng kết để báo cáo trước hội đồng nghiệm thu cấp ngành đạt kết quả cao.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã bỏ phiếu, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài với 100% phiếu đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Bà Nguyễn Thị Tuyết thay mặt nhóm thực hiện Nhiệm vụ báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nhiệm vụ

Toàn cảnh Nghiệm thu

Phòng Thông tin – Thư viện và Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan