NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Ông Nguyễn Hữu Nga ( đứng) Phó Viện Trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngày 27/02/2019 tại Hà Nội,Viện Phát triển Kinh tế hợp tác tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu, đánh giá tổng kết, nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới” do Thạc sĩ Nguyễn Thị  Hồng Nhung là chủ nhiệm.

 

Sau thời gian 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các kết quả chính, gồm: (1) Đánh giá tổng quan về hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc; (2) Nghiên cứu xu hướng phát triển của các HTX nông nghiệp trong nước và quốc tế; (3) Điều tra, khảo sát thực trạng phát triển của các HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động trên cơ sở tiêu chí 13 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; (4) Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động và hỗ trợ thí điểm 01 HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng nông thôn mới vùng Tây Bắc; (5)  Tổ chức 01 hội nghị đánh giá tổng kết, nâng cao hiệu quả HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân  tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lai Châu; (6) Viết báo cáo tổng kết đề tài.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao sự cố gắng của chủ nhiệm đề tài và nhóm cán bộ, chuyên gia tham gia thực hiện đề tài đã bám sát các nội dung của đề tài đã được phê duyệt, tổ chức triển khai  đúng tiến độ và có kết quả.

Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề nghị chủ nhiệm Đề tài rà soát,chỉnh sửa lại một số lỗi kỹ thuật; lảm rõ hơn các tác động của Đề tài thông qua việc hỗ trợ một hợp tác xã tại tỉnh Lai Châu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp vào xây dựng nông thôn mới sẽ thuyết phục và đầy đủ hơn.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã bỏ phiếu, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài với 100% phiếu đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu cấp cơ sở:

Bà Phạm Ngọc Anh, thư ký Đề tài (đứng) báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Đề tài

Ông  Nguyễn Thế Cương-phản biện 1 phát biểu

Phòng Thông tin – Thư viện và Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan