Tổ chức hoạt động văn hóa toàn cầu Nhật Bản – Global Cultural Business Department (KOKOKUSHA)

Là tổ chức của Hiệp hội các trường đại hoc và cao đẳng Nhật Bản với mục đích phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu của Việt Nam.

ICED và KOKOKUSHA có quan hệ hợp tác mật thiết và thường xuyên trao đổi thông tin, các đoàn sang nghiên cứu kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. KOKOKUSHA là cầu nối giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu của Nhật Bản với ICED thông qua các dự án, chương trình hợp tác hằng năm.

Phòng Hợp tác quốc tế – iCED

Tin liên quan